Cytundeb Cyflawni (Drafft) Mawrth 2023

Daeth i ben ar 20 Ebrill 2023

Rhan 1: Cyflwyniad

1.1. Cefndir

1.1.1. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Abertawe gan y Cyngor ar 28 Chwefror 2019. Mae'r CDLl yn nodi fframwaith cynllunio'r Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn ffiniau'r Sir am y cyfnod hyd at 1 Ionawr 2026.

1.1.2. Mae cynllun datblygu cyfoes yn rhan hanfodol o'r system a arweinir gan gynlluniau yng Nghymru. Yn unol â deddfwriaeth[1], mae'n ofynnol i'r Cyngor gynnal adolygiad o'r cynllun heb fod yn hwy na 4 blynedd o'i ddyddiad mabwysiadu, i bob pwrpas erbyn 28 Chwefror 2023 i sicrhau bod y CDLl a'r dystiolaeth ategol yn gyfredol ac yn parhau i ddarparu sail gadarn ar gyfer penderfyniadau cynllunio. Yn unol â'r gofyniad hwn a chanfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol 3 ar gyfer y CDLl presennol, mae adroddiad o'r adolygiad o'r CDLl wedi'i baratoi sy'n dod i'r casgliad bod angen adolygiad llawn o'r CDLl. Mae'r Cytundeb Cyflawni hwn yn nodi sut a phryd y cynhelir yr adolygiad llawn.

1.2. Pwrpas y Cynllun Cyflawni (CC)

1.2.1. Mae'r Cytundeb Cyflawni (CC) Drafft hwn yn rhan bwysig o'r broses o baratoi CDLl Newydd. Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, dylai'r CC fod yn ddatganiad cyhoeddus cryno sy'n cynnwys dwy brif ran:

 • Amserlen o gyfnodau allweddol paratoi'r Cynllun; a
 • Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) sy'n manylu ar sut a phryd y bydd y gymuned yn gallu cymryd rhan yn y broses o baratoi'r cynllun.

1.2.2. Mae'r CC felly yn gam allweddol ym mhroses llunio'r CDLl newydd, gan nodi sut y bydd y broses yn cael ei datblygu gan ganolbwyntio'n benodol ar sut y bydd y Cyngor yn darparu cyfleoedd i ymgyngoreion a'r gymuned leol gymryd rhan. Bydd cyflawni'r CDLl Newydd yn unol â'r CC yn cael ei ystyried fel rhan o'r profion o gadernid y cynllun, fel y'i diffinnir gan ddeddfwriaeth, rheoliadau a chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru.

1.2.3. Mae'r CC yn cadarnhau sut a phryd y bydd y Cyngor yn asesu ac yn gwerthuso'r Cynllun wrth ei gynhyrchu ac yn amlygu bod y CDLl Newydd i'w fabwysiadu ym mis Medi 2026 unwaith y bydd y gweithdrefnau mabwysiadu angenrheidiol wedi'u cwblhau.

1.2.4. Mae'r CC wedi'i baratoi yn unol â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2015 a Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol 2020 Argraffiad 3 (Y Llawlyfr).

1.3. Camau yn y Broses o Gymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni

1.3.1. Ymgymerir â'r broses o ddatblygu a mabwysiadu'r Cytundeb Cyflawni dros y camau canlynol:

 • Paratoi CC Drafft yn ymgorffori CIS (Y ddogfen hon)
 • Cyflwyno CC Drafft i'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo
 • Cynnal ymgynghoriad 4 wythnos ar y CC Drafft a'r Adroddiad Adolygu (dyddiadau i'w cadarnhau)
 • Yn dilyn ymgynghoriad, ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r CC Drafft
 • Cyflwyno CC terfynol i'r Cyngor Llawn (dyddiad i'w gadarnhau)
 • Cyflwyno'r CC i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo
 • Yn dilyn cytundeb gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddi'r CC ar wefan y Cyngor a'i osod i'w archwilio ym mhrif swyddfeydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (y Ganolfan Ddinesig ar hyn o bryd)
 • Yn ystod y broses o baratoi'r cynllun, adolygu cynnydd yn erbyn y CC o bryd i'w gilydd.

1.3.2. Y CC a gymeradwywyd fydd yr offeryn rheoli prosiect hanfodol i arwain y gwaith o baratoi'r CDLl Newydd ac mae'r ACLl wedi ymrwymo i'r amserlenni a'r prosesau ymgynghori a nodir. Bydd ymlyniad i'r CC cymeradwy neu unrhyw ddiwygiad cymeradwy i'r CC yn rhan o brofion cadernid y cynllun y bydd yr Arolygydd penodedig yn eu hasesu yn ystod y cam Archwilio.

1.4. Paratoi'r CDLl Newydd

1.4.1. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015) yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor baratoi CDLl newydd yn nodi ei amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Abertawe dros Gyfnod y Cynllun Newydd (2023 i 2038) a'i bolisïau i'w gweithredu. Mae'r cyfnod hwn yn caniatáu 12 mlynedd i weithredu'r Cynllun Newydd yn dilyn y mabwysiadu arfaethedig yn 2026.

1.4.2. Wrth baratoi'r CDLl, bydd angen i'r Cyngor ystyried ystod eang o ddeddfwriaeth, polisïau a mentrau eraill, ar lefelau llywodraeth Ewropeaidd, genedlaethol a lleol. O dan y Ddeddf Ymadael, bydd deddfwriaeth ddomestig sy'n deillio o'r UE megis rheoliadau amgylcheddol presennol sy'n gweithredu Cyfarwyddebau'r UE, a oedd mewn grym yn union cyn diwedd y cyfnod pontio, yn parhau i fod yn rhan o gyfraith ddomestig y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020 hyd nes y caiff ei diwygio gan ddeddfwriaeth newydd. O ganlyniad, maent yn parhau i fod yn berthnasol i'r broses o baratoi'r CDLl. Bydd angen i'r Cyngor hefyd ystyried ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol perthnasol.

1.4.3. Wrth baratoi'r CDLl Newydd mae Deddf 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2015) yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ystyried:

 • Polisïau cenedlaethol cyfredol (bydd y polisi cenedlaethol allweddol yn cynnwys Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 11 a Nodiadau Cyngor Technegol)
 • Unrhyw Gynllun Datblygu Strategol (CDY) ar gyfer yr ardal (er ei bod yn annhebygol o gael ei fabwysiadu cyn i'r CDLl Newydd gael ei gwblhau), a Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru (Cymru'r Dyfodol – Y Cynllun Cenedlaethol 2040)
 • Yr adnoddau sy'n debygol o fod ar gael ar gyfer gweithredu'r Cynllun Newydd

1.4.4. Yn ogystal, bydd y gwaith o baratoi'r CDLl Newydd yn ystyried deddfwriaeth allweddol arall gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (DLlCD, 2015), Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a phrosesau asesu allweddol gan gynnwys Arfarniad o Gynaliadwyedd sy'n ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

1.4.5. Yn unol â Llawlyfr CDLl Llywodraeth Cymru (Argraffiad 3, 2020), bydd y Cyngor yn anelu at gyflawni'r canlyniadau allweddol canlynol wrth baratoi'r CDLl Newydd:

 • Cefnogi datblygu cynaliadwy a lleoedd o safon yn seiliedig ar Ganlyniadau Cenedlaethol Creu Lleoedd Cynaliadwy, wedi'u halinio â pholisi cenedlaethol (a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru) wedi'i integreiddio ag Arfarniad o Gynaliadwyedd/ AAS/HRA, gan gynnwys y Gymraeg a gofynion Deddf Llesiant 2015.
 • Bod yn seiliedig ar gynnwys cymunedau yn gynnar, yn effeithiol ac yn ystyrlon er mwyn deall ac ystyried amrywiaeth eang o safbwyntiau, gyda'r nod o adeiladu consensws eang ar y strategaeth ofodol, polisïau a chynigion.
 • Bod yn seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o rôl a swyddogaeth ardal(oedd) gan gynnwys y cysylltiadau swyddogaethol ag ardaloedd y tu hwnt i ffiniau gweinyddol.
 • Bod yn unigryw drwy fod â chynlluniau sy'n nodi'n glir sut bydd eu hardal yn datblygu ac yn newid, gan roi sicrwydd i gymunedau, datblygwyr a busnesau.
 • Gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd (gan ddefnyddio Rhagolygon Hinsawdd diweddaraf y DU, data asesiadau risg a pherygl llifogydd) a chefnogi'r broses o newid i gymdeithas carbon isel yn unol â'r targedau a'r cyllidebau lleihau carbon diweddaraf a nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) (Rhan 2). Bydd yn rhaid dilyn egwyddorion Creu Lleoedd, yr Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy a'r Hierarchaeth Ynni fel y'u nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru.
 • Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a deddfwriaeth berthnasol arall.
 • Cyflawni'r hyn a fwriedir drwy gynlluniau cyflawnadwy a hyfyw, gan ystyried y gofynion seilwaith angenrheidiol, hyfywedd ariannol a ffactorau eraill y farchnad.
 • Bod yn rhagweithiol ac yn ymatebol gyda'r cynlluniau'n cael eu cadw'n gyfredol ac yn hyblyg er mwyn darparu ar gyfer newid.

1.5. Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol

1.5.1. Mae datblygu cynaliadwy wrth galon proses y cynllun datblygu. Mae'n rhaid i'r CDLl Newydd sicrhau ei fod yn cyfrannu at gyflawni nodau llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (WBFGA 2015).

1.5.2. Bydd angen i'r gwaith o baratoi'r CDLl Newydd gael ei lywio gan Arfarniad o Gynaliadwyedd, gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol fel sy'n ofynnol gan Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2001/42/EC a Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 a Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2015). O ran arfer da, mae prosesau'r Arfarniad o Gynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol wedi'u cyfuno'n un broses ailadroddol. Bydd y broses integredig yn cael ei dilyn ar gyfer paratoi'r CDLl Newydd fel oedd yn wir ar gyfer paratoi'r CDLl Mabwysiedig. Yn ogystal, mae deddfwriaeth arall wedi cyflwyno gofynion asesu ychwanegol y dylid rhoi sylw iddynt fel rhan o'r broses o baratoi'r cynllun gan gynnwys ystyried effeithiau ar iechyd a chydraddoldeb. O ganlyniad, cynhelir Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) sy'n cyfuno'r broses Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol ag asesiadau eraill.

1.5.3. Bydd yr ISA yn sicrhau bod 5 cam gofynnol yr AAS yn cael eu hymgorffori yn y broses asesu:

Cam A – Gosod y cyd-destun, sefydlu gwaelodlin a phenderfynu ar Gwmpas ac Amcanion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cam B – Datblygu a mireinio dewisiadau amgen rhesymol ac asesu effeithiau

Cam C – Paratoi Adroddiad yr Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cam D – Ymgynghori ar y cynllun drafft a'r adroddiad amgylcheddol

Cam E – Monitro effeithiau sylweddol gweithredu'r cynllun neu'r rhaglen ar yr amgylchedd

1.5.4. Ymgynghorir ar yr Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr ISA fel rhan o'r cam Ymgynghori Cyn-adneuo a nodir yn yr amserlen.

1.5.5. Yn dilyn hyn, unwaith y bydd y Fframwaith Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA wedi'i gwmpasu a'i sefydlu, caiff ei ddefnyddio i lywio'r asesiad o bolisïau a chynigion y CDLl Newydd arfaethedig. Bydd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA yn broses ailadroddol a bydd adroddiadau asesu'n cael eu paratoi i lywio pob cam allweddol o baratoi'r CDLl Newydd.

1.5.6. Ar ddechrau proses yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA, bydd cyfle i randdeiliaid wneud sylwadau ar Adroddiad Cwmpasu'r ISA sy'n nodi sut yr ymgymerir â'r broses ISA. Bydd canfyddiadau gwaith yr ISA i'w gweld ar gamau allweddol yn y broses o baratoi CDLl Newydd; bydd adroddiadau'n cael eu paratoi, ac yn amodol ar ymgynghori â rhanddeiliaid, ochr yn ochr â'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ac ymgynghoriad y CDLl Adneuo Newydd. Bydd Adroddiad Terfynol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/ISA yn cael ei gyflwyno ynghyd â holl ddogfennau eraill y CDLl Newydd pan gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w harchwilio. Ymgynghorir â'r Cyrff Amgylchedd statudol ar bob cam y cyfeirir atynt uchod a bydd deialog barhaus ehangach gyda'r cyrff hyn wrth i'r broses fynd rhagddi.

1.5.7. Bydd yr ISA yn cynnwys y dogfennau camau canlynol:

 • Adroddiad Cwmpasu'r ISA – Bydd hwn yn nodi cyflwr presennol yr amgylchedd ac yn nodi'r materion cynaliadwyedd presennol yn Abertawe i ddarparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer asesu a monitro trwy gyfres o Amcanion a Fframwaith Cynaliadwyedd. Bydd yn nodi adolygiad o gynlluniau, polisïau, rhaglenni a strategaethau perthnasol ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, gan nodi eu goblygiadau ar gyfer proses y CDLl Newydd. Ymgynghorir ar hyn gyda chyrff ymgynghori statudol ar gyfer yr ISA fel rhan o Gyfranogiad Cyn Adneuo fel y nodir yn yr amserlen.
 • Yr Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Cychwynnol integredig (ISAR). Bydd hwn yn ystyried effeithiau tebygol Strategaeth a Ffefrir, nodau ac amcanion y CDLl Newydd. Bydd hefyd yn ystyried effeithiau unrhyw strategaethau amgen rhesymol. Bydd yr ISAR yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Strategaeth a Ffefrir a bydd yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y ddogfen.
 • Yr Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd integredig (SAR) (Adroddiad Amgylcheddol). Bydd hwn yn ystyried effeithiau tebygol fersiwn Adnau'r CDLl Newydd. Bydd yn asesu'r effeithiau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol sy'n debygol o ddeillio o'r polisïau a'r dyraniadau a nodir yn y cynllun. Bydd y SAR yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag ymgynghoriad y Cynllun Adneuo a bydd yr holl randdeiliaid yn cael cyfle i roi sylwadau ar y ddogfen.
 • Y Datganiad Mabwysiadu. Datganiad a gyhoeddir gan y Cyngor sy'n nodi sut yr ystyriwyd yr ISA yn y CDLl Newydd. Cyhoeddir y datganiad Mabwysiadu yn dilyn Mabwysiadu'r CDLl Newydd.

1.6. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

1.6.1. Mae'n rhaid i'r Cyngor gynnal HRA hefyd sy'n broses asesu ar wahân i'r ISA. Bydd yr HRA yn llywio'r gwaith o baratoi strategaeth, polisïau a dyraniadau'r CDLl Newydd a bydd yn asesu unrhyw effaith bosibl ar safle Natura 2000 dynodedig (Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), neu safle Ramsar). Yn unol â Chyfarwyddeb Cynefinoedd 92/43/EEC lle byddai gan gynllun defnydd tir y potensial i effeithio'n sylweddol ar safle, mae angen Asesiad Priodol manwl i asesu'r effeithiau ac i ystyried addasrwydd opsiynau a mesurau lliniaru.

1.6.2. Bydd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn cael ei baratoi ar yr un pryd â'r Cynllun Adneuo a bydd yn cael ei gyhoeddi gyda'r Cynllun Adneuo a'r Adroddiad Amgylcheddol. Mae dau gam i'r HRA yr ymgynghorir â'r corff ymgynghori statudol Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu cylch:

 • Cam 1 Sgrinio HRA – Penderfynu a allai unrhyw un o amcanion cadwraeth unrhyw Safle Ewropeaidd gael eu heffeithio'n andwyol. Gwneir hyn ar adeg briodol o ystyried y Strategaeth a Ffefrir;
 • Cam 2 Asesiad Priodol – Os yw'r sgrinio HRA yn dangos bod yr Adolygiad o'r CDLl yn debygol o gael effeithiau sylweddol, yna bydd angen lefel arall o asesiad. Bydd hyn yn asesu a allai'r CDLl Newydd effeithio'n andwyol ar gyfanrwydd un neu fwy o safleoedd Ewropeaidd naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill. Os canfyddir effeithiau andwyol posibl bydd angen i'r Asesiad Priodol ystyried mesurau lliniaru i reoli'r effeithiau a nodwyd.

1.7. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

1.7.1. Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Gydsyniad Brenhinol ym mis Ebrill 2015. Nod y Ddeddf yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru mewn perthynas â'r saith nod llesiant a'r pum ffordd o weithio. Mae'r saith nod llesiant yn ymwneud â 'Chymru lewyrchus', 'Cymru gydnerth', 'Cymru iachach', 'Cymru sy'n fwy cyfartal', 'Cymru o gymunedau cydlynus', 'Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu' a 'Chymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang'. Y pum ffordd o weithio yw hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal.

1.7.2. O ystyried bod hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn un o egwyddorion sylfaenol y CDLl, mae cysylltiadau clir rhwng y CDLl Newydd a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yw bod Cynllun Llesiant Lleol yn cael ei gynhyrchu. Bydd y gwaith o baratoi'r CDLl Newydd yn ystyried y Cynllun Llesiant diweddaraf yn llawn a bydd yr asesiad Llesiant yn rhan o sylfaen dystiolaeth yr ISA.

1.8. Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd a Chydweithredu Rhanbarthol

1.8.1. Mae cydweithredu yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015). Mae hefyd yn ofynnol i ACLlau ddangos bod pob cyfle ar gyfer cydweithio a chydweithredu ar baratoi cynllun a'r sylfaen dystiolaeth wedi'u defnyddio. Mae hyn yn arbennig o berthnasol lle mae CDLlau awdurdodau cyfagos ar amserlenni paratoi tebyg a lle mae cysylltiadau trawsffiniol cryf. O ystyried y cynllun, nid yw sefyllfa baratoi ein hawdurdodau cyfagos yng Nghynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd rhanbarth De-orllewin Cymru yn ymarferol.

1.8.2. Fodd bynnag, mae gwaith trawsffiniol sylweddol yn cael ei wneud ar hyn o bryd gyda Chastell-nedd Port Talbot ac awdurdodau yn y rhanbarth ehangach (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro) ar astudiaethau sail dystiolaeth amrywiol i lywio'r CDLlau perthnasol. Mae hyn yn cynnwys comisiwn ar y cyd â CNPT i baratoi Asesiadau o'r Farchnad Dai Leol ar gyfer awdurdodau priodol ac Asesiad Twf Economaidd a Thai ar y cyd ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Yn ogystal, mae'r Cyngor yn rhan o brosiect rhanbarthol i ddiffinio maint gofodol Ardal Dwf Genedlaethol Bae Abertawe a Llanelli Cymru'r Dyfodol er mwyn llywio CDLlau Newydd ar gyfer yr awdurdodau perthnasol. Bydd cyfleoedd cydweithio pellach yn cael eu harchwilio gydag awdurdodau cyfagos ar waith cefndirol ac astudiaethau sail dystiolaeth fel rhan o ddatblygiad y CDLl Newydd ac unrhyw waith yn y dyfodol i lywio Cynllun Datblygu Strategol De-orllewin Cymru yn y dyfodol.

1.9. Astudiaethau Sail Dystiolaeth

1.9.1. Mae angen diweddaru'r sail dystiolaeth, gan gynnwys cynnal asesiadau sail dystiolaeth amrywiol drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl Newydd. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys:

 • Asesiadau Twf Poblogaeth, Economaidd a Thai
 • Adolygiad Tir Cyflogaeth
 • Asesiad o'r Farchnad Dai Leol
 • Adolygiad Ardal Dwf Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol
 • Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr
 • Asesiad Trafnidiaeth Strategol
 • Asesiad Manwerthu
 • Astudiaeth Capasiti Trefol
 • Adolygiad o Ffiniau Aneddiadau, gan gynnwys asesiadau pentref
 • Asesiadau Hyfywedd Ariannol
 • Adolygu Gofynion Seilwaith
 • Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel
 • Asesiadau Seilwaith Gwyrdd
 • Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd
 • Asesiad Mwynau a Gwastraff
 • Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg ac adolygiad o'r Ardal Sensitif i'r Iaith Gymraeg
 • 2il Adolygiad o Ddatganiad Technegol Rhanbarthol De Cymru ar gyfer Agregau

1.9.2. Nid yw'r rhestr uchod yn derfynol a gall gofynion sail dystiolaeth ychwanegol ddod i'r amlwg wrth i'r gwaith o adolygu'r cynllun fynd rhagddo.

1.10. Canllawiau Cynllunio Atodol

1.10.1. Bydd y CDLl Newydd yn cynnwys yr ystod angenrheidiol o bolisïau i arwain datblygiad a defnydd tir yn Abertawe dros gyfnod y cynllun ac i ddarparu'r sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio. Er nad yw Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn rhan o'r CDLl Newydd, fe'u defnyddir ar ôl i'r Cynllun gael ei fabwysiadu i ddarparu arweiniad manylach ar y modd y gellir gweithredu'r polisïau, neu gallent fod ar ffurf Cynlluniau Bro ar lefel leol. Bydd unrhyw CCA a gynhyrchir yn gyson â'r CDLl perthnasol ac wedi'i groesgyfeirio'n glir i'r polisïau a'r cynigion y mae'n eu hategu. Er enghraifft, gallai hyn fod ar safleoedd penodol, neu i gwmpasu themâu cyffredinol, fel mannau agored. Ers mabwysiadu'r CDLl presennol, mae cyfres o CCA allweddol wedi'u cynhyrchu a'u mabwysiadu yn unol â'r rhaglen CCA:

1.10.2. Bydd yr angen am CCA newydd/diwygiedig i gefnogi'r CDLl Newydd yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses o baratoi'r CDLl Newydd ac mae'n debygol y caiff ei nodi fel rhan o gam Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd. Pwrpas y canllawiau fydd ategu polisïau'r CDLl Newydd ac nid disodli'r hyn sydd yn y Cynllun.

1.10.3. Bydd unrhyw CCA newydd yn cael eu paratoi i ddechrau ar ffurf drafft wrth aros i'r CDLl Newydd gael ei fabwysiadu. Mae'n rhaid i'r CCA fod yn destun ymgynghoriad ac ymgysylltiad llawn â phartïon â diddordeb, bod yn unol â'r protocolau a amlinellir yn y CIS fel y nodir yn Rhan 3 a bydd pob ymateb yn cael ei ystyried cyn ei gwblhau. Bydd hyn yn sicrhau y gellir trin y CCA maes o law fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol neu yn ystod apeliadau.

1.11. Archwiliadau Annibynnol a Phrofion Cadernid

1.11.1. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol Adneuo, dogfennau cysylltiedig a sylwadau i LlC er mwyn i arolygydd annibynnol a benodwyd gan Lywodraeth Cymru ystyried ei "gadernid" mewn "Archwiliad Cyhoeddus". Dehongliad syml o b'un a yw cynllun yn 'gadarn' mewn canllawiau yw bod y cynllun yn 'dangos barn dda' ac y 'gellir ymddiried ynddo'.

1.11.2. Bydd angen i'r ACLl ddangos bod y cynllun yn bodloni'r tri phrawf cadernid a ganlyn fel y nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu:

Prawf 1: A yw'r cynllun yn addas? (h.y. a yw'n glir bod y CDLl yn gyson â chynlluniau eraill?

Prawf 2: A yw'r cynllun yn briodol? (h.y. a yw'r cynllun yn briodol ar gyfer yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?)

Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni? (h.y. a yw'n debygol o fod yn effeithiol?)

1.11.3. Bydd yr Arolygydd yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gyda'r Cynllun a'r sylwadau a dderbyniwyd yn y cyfnod Adneuo er mwyn penderfynu a yw'r Cynllun yn bodloni'r profion cadernid uchod. Yn dilyn yr archwiliad, bydd yr Arolygydd yn paratoi adroddiad, sy'n nodi ei ganfyddiadau ynghyd ag unrhyw newidiadau y mae'n eu hystyried, sy'n angenrheidiol i wneud y cynllun yn 'gadarn'. Mae casgliadau'r Arolygydd yn rhwymol ar yr awdurdod ac oni bai bod Llywodraeth Cymru yn ymyrryd, bydd yn rhaid i'r Cyngor dderbyn y newidiadau a mabwysiadu'r CDLl Newydd. Os yw'r Arolygydd o'r farn bod y cynllun yn sylfaenol ansad, ni fydd y cynllun yn cael ei argymell i'w fabwysiadu.


[1] Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Adran 69(1) a Rheoliad CDLl 41(1)

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig